Oferta współpracy dla przedsiębiorstw i jednostek naukowych


Dla przedsiębiorstw:

W ramach współpracy możemy nieodpłatnie udostępniać aparaturę naukowo-badawczą i wyniki naszych prac, realizować wspólne projekty i przedsięwzięcia oraz wykonywać zlecone prace badawcze. Poszukujemy także producentów opracowywanych w CIT rozwiązań technicznych. Możemy też podejmować współpracę w ramach konsorcjów umożliwiających pozyskanie dofinansowania z różnych programów i projektów unijnych i krajowych

Aktualne zagadnienia podejmowane w CIT

Dla jednostek naukowych uczelni i instytutów naukowo-badawczych:

Możliwe obszary współpracy:

1. Realizacja wspólnych projektów naukowych i badawczo-rozwojowych.

2. Tworzenie wspólnych zespołów badawczych.

3. Prowadzenie wymiany naukowej wyspecjalizowanej kadry realizującej określone zadania badawcze między Uniwersytetem Rzeszowskiem a podmiotem współpracującym.

4. Organizowanie wspólnych konferencji, szkoleń oraz spotkań naukowo-informacyjnych.

5. Korzystanie przez Współpracującego z usług laboratoriów utworzonych w ramach Projektu „Centrum Innowacyjnych Technologii”.

Dla pracowników nauki:

Pracowników nauki, doktorantów i dyplomantów kierunków technicznych zapraszamy do współpracy a szczególnie do:

  • korzystania z usług naszych laboratoriów,

  • korzystania z wyposażenia i aparatury naukowo-badawczej,

  • lokowania grantów naukowo-badawczych w CIT,

  • odbywania w CIT staży naukowych i praktyk dyplomowych.

Główne obszary zadań naukowych i badawczo-rozwojowych podejmowanych w CIT to:

  • badania rozwojowe i aplikacyjne w zakresie niekonwencjonalnych technik wytwarzania, proekologicznych technologii wytwarzania, technik rapid prototyping, rapid manufacturing i reverse engineering, a także inżynierii powierzchni,

  • prace nad rozwojem innowacyjnych produktów i procesów wytwarzania takie jak: optymalizacja procesów produkcyjnych, komputerowe wspomaganie procesów technologicznych, rozwijanie technologii warstwy wierzchniej,

  • projektowanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych,

  • kształtowanie właściwości materiałów i wyrobów oraz badania właściwości użytkowych (mechanicznych, zmęczeniowych, korozyjnych i tribologicznych) części i zespołów: maszyn, pojazdów, aparatów latających i in.,

  • realizacja eksperymentów technologicznych z dziedziny inżynierii wytwarzania.

Patrz także: Obszary działalności CIT

Komentarze są wyłączone.