Spektrometria

Spektrometr

Centrum Innowacyjnych Technologii dysponuje aparaturą badawczą pozwalającą na analizę optyczną poprzez spektrometrię emisyjną (OES) składu pierwiastkowego metali i ich stopów (zarówno ferrytycznych jak i nieferrytycznych) w stanie stałym o właściwościach przewodników prądu. Precyzja oraz krótki czas analizy pozwala na kontrolę jakości, w każdym momencie cyklu produkcyjnego kiedy potrzebna jest szybka i dokładna analiza chemiczna materiałów, jak też w trakcie prowadzenia badań związanych ze zmianą składu chemicznego materiału lub szybkiego ustalenia składu chemicznego materiału wyjściowego. Pomiary wykonywane w Centrum Innowacyjnych Technologii cechują się:

  • wysoką dokładnością i pewnością pomiarową;
  • prostotą i niskim nakładem pracy koniecznym do przygotowania próbek;
  • możliwością analizy prawie wszystkich pierwiastków należących do układu okresowego;
  • zastosowaniem próżniowej komory optycznej, pozwalającej na wysoką precyzję oznaczania zawartości lekkich pierwiastków jak chociażby oznaczanie węgla w stali;

Uzyskiwane wyniki pomiarów pozwalają na:

  • sortowanie materiałów;
  • identyfikację gatunku materiału zgodnie z międzynarodowymi normami (UNI, ASTM, DIN) lub ustalonymi programowo;
  • analizę jakościową i obliczenia statystyczne;
  • wydruki składu pierwiastkowego i certyfikowanie;

Komentarze są wyłączone.